2013/10/31

රජතමය රාත්‍රිය

ඡායාරූපය:- ෆ්ලිකර්.කොම්


රාත්‍රිය පෙඟී යයි
ගංගා ඉවුර දිග
මියැදෙයි අතුරිකිලි ප්‍රේමයෙන්
ඇගේ ළය මඬල මත

මියැදෙයි අතුරිකිලි ප්‍රේමයෙන්

නිරුවත් රාත්‍රිය ගී ගයයි
පාලම්වලට ඉහළින් වසත් කල
නහවන්නීය ඕ සියොළඟ
රෝසමල් හා කරදියෙන්

මියැදෙයි අතුරිකිලි ප්‍රේමයෙන්

රජතමය සුගන්ධිත රාත්‍රිය
පියැසි මුදුනෙහි දිලිසෙයි
දියදහරවල, කැඩපතෙහි රිදියෙන්ද
සුදෝසුදු ඔබ දඟයුග සුවඳින්ද
සැදී ඇත ඒ රාත්‍රිය

මියැදෙයි අතුරිකිලි ප්‍රේමයෙන්

 

ෆෙදෙරිකෝ ගාර්ෂියා ලෝර්කා (1898-1936)

-        ඩෙරෙක් පාකර්ගේ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි


සෙවුම්