2017/03/05

හිස් කඩදාසියකි මා දිවිය

හිස් කදාසියකි මා දිවිය
රැඳිණි එය හිස් කදාසියක් ලෙසටම
යම් දෙයක් ලියැවිණිද ඒ මත
මැකිණි ඒවා කඳුළු සමගින

එක් සුළං රැල්ලක් හමා විත්
කුසුම් ගිලිහී වැටිණි අත්තෙන්
පවනෙහිත් නොව, උයනෙහිත් නොව
එනම් කාගේ වරදක්ද එය
සුවඳ පොද සැඟවිණිය සුළඟෙහි
ඉතිරි නොවිණිය ඉතින් කිසිවක්

ගගන සරනා සියොත් කැළටත්
ඇත කැදැල්ලක්, මහට නැත එය
මාවතක් නැත, දැනුමකුත් නැත
මෙමට කොයිබක යන්න වේදැයි
සිහිනයක් වී මගියෙකුගෙ හිස
රැඳී සිටියෙමි ඔහුත් සමගින


චිත්‍රපටය:          කෝරා කාගස්z (හිස් කඩදාසිය)- 1974
සංගීතය:           කල්යාන්ජී-ආනන්ද්ජී
ගී පද:               එම්.ජී. හෂ්මත්
ගායනය:          කිෂෝර් කුමාර්

සෙවුම්