2020/09/12

ඔබ පුන්සඳ වේද නැතහොත් හිරු මඬලම වේද

 

ඔබ පසළොස්වක පුන්සඳ වේද
නැතහොත් හිරු මඬලම වේද
ඒ කවරක් වුවද, දිවුරමි
නැත අන් කිසිවකු ඔබට සම
 
වළාවක් වැනිය ඔබ වරල වැටුණු උර මත
ඔබ දෙනයන සදිසිය මදිරා පිරි කුසලාන
ප්‍රේමයේ මත්බව රැඳුණු ඒ සුරාව ඔබමය
 
විලෙහි හිනැහෙන කමල මෙන් වේය ඔබ වුවන
නැතහොත් දිවි වෙණ මත වැයෙන පෙම් ගීය
සොඳුර, ඔබ කිසි කවියකුගෙ හිස රැඳි සිහිනය ය
 
රඟ දේ දෙඅදර සිනාවේ විදිලිය
අහස් ගඟ වැතිරේ ඔබ යන මඟ දිගට
ලොව ආදරය හා සුන්දරියන් අතර
ඔබම වේ ඒ දෙකෙහි අග තැන් රැඳෙන
 
 
 
චිත්‍රපටිය: චෝදහ්වී කා චාන්ද්
ගී පද: ශකීල් බදායුනී
සංගීතය: රවී
ගායනය: මොහම්මද් රෆී

1 comment:

සෙවුම්