2021/07/02

ජපානයේ වනගත ගිරිකඳුරක නටබුන්වන පැරණි බුදුරුවක්

  


දිග වැහි ඇලි, තුසරයේ රැයවල් සීත

නිරාවරණය කරනුය ඔබ මුදු හැඩය ගෙවී ගිය

පෙඳ පාසි වැකි ඔබ වුවන දිලෙයි තවමත් සන්සුන්ව.

 

අනන්තය වෙත යොමු වූ ඔබ නිසසල සමාධිය,

සීමා විරහිතබවේ රූපයෙන් තොර හිස්තැනට

සියල්ල වෙනස්වන සැටි ඔබ ඉවසන අයුර,

හෙළි කරයි තවමත් අඩවන් ඔබ දෙනෙත.

 

සෙමින් මැලැවෙන ලකුණු ඔබ වුවන

තවමත් කියයි ඔබ පරම මෙහෙවර ගැන,

එනමුදු තෙතමනය, මඩ හා පොළොව

අවසන් කරනුය රූපයේ ඉරණම

පූරණය කොට සිය අරමුණ.

 

හෙට ඔබ පත්වනුය විසිරෙන කොළ, මුල් බවට

පැහැදිලි අහස්කුස පෙන්වන දිය බවට.

 

කරකැවෙනු ඇත ඔබ ඉත්ත වැල් විලසට

වැඩෙනු ඇත මීවන, ඇල්ගී ලෙසටම

සංකේතය බවට පත්වී සියලු වෙනස්වීම්වල

පසක් කරනු ඇත සදාතන ඒකතාව

ඇති සියලු වෙනස්වීම් පිටුපස.

 -හර්මන් හෙස (1877-1962)

 

(හර්මන් හෙසගේ An Ancient Buddha Decaying in a Japanese Forest Ravine නමැති කවියේ පරිවර්තනයකි.)

2 comments:

සෙවුම්