2020/08/22

ගංදියI

ගඟ හරහා වැටුණු මේ තුරු කඳන් අබියස

මා ඔරුව නවතන තුරුම

පා විණිමි ගංදිය දිගේ මම.

 

බිඳෙනසුළු තුරුපත්, පන්ගස් මෙන්ම

වර්ණ විරහිත ජලතලය හා පාට වියැකෙන දුඹුරු කඳු මත

ගලා යයි මෙහි මිහිදුම.

 

පාවෙන තුරුපතක් වූ ඇය

පැමිණ ඇත තුරුවියන යට සිට

සරමින් මිහිදුම් පටල මැද.

 

II 

අහෝ, සැඳෑවෙහි නීල වර්ණැති කුසුම

රජතවන් ඔබ තුරුපත් සමඟ

ස්පර්ශ කොට ඇත මා වුවන.

පිටව යා යුතු හෙයින් මා, පෙම් කරනු මැන මා හට.


-රිචඩ් ඇල්ඩින්ටන් (1892-1962)


 Painting by: Joe Cartwright

  

No comments:

Post a Comment

සෙවුම්