2012/10/07

ප්‍රේමයේ ශෝකය- විලියම් බට්ලර් යේට්ස්පියැස්සේ කෙළවර ගේ කුරුලු කිචිබිචිය,
පෑයූ පුරා හඳ, තරු පිරුණු නුබ ගැබ,
නිරතුරු ගී ගයන ගහකොළෙහි සරසරය,
සැඟවීය මිහිතලේ මහලු ඔදසුන් හැඬුම

පැමිණියෙහි නුඹ ඊළඟට හැඬුම්බර ඔය රතදර සමග,
නුඹ සමග පැමිණියේ මුළු ලොවෙහිම කඳුළ,
සියලු දුක් වේදනා, පිරිපත සහ ගැහැට,
දියතෙහි කම්කටොලු සත සහස් වසරක

ගේ කුරුල්ලන් දැන් සටනෙහිය පියැසි අග,
සුදුමැළිය සඳවතිය, මළානිකය තරු කැළ
හඬ නගා ගී ගයන නොසන්සුන් ගහකොළ
සලිතව ගොසින් ඇත අසා මිහිතලේ මහලු ඔදසුන් හැඬුම


විලියම් බට්ලර් යේට්ස් (1865-1939)

2 comments:

සෙවුම්