2011/06/14

මා තනිවී නොමැත
කඳු සිට සයුර තෙක්
පාළුය රාත්‍රිය
එනමුදු ඔබ විසින් සැනසුණු
මා තනිවී නොමැත

පාළුය අහස්කුස
සඳවතිය මුහුදේ ගිලී
එනමුදු ඔබ විසින් ස්පර්ශ කළ
මා තනිවී නොමැත

මුළු ලොවම පාළුය
සෝබරය සියලු දෙන
එනමුදු ඔබ විසින් වැළඳගත්
මා තනිවී නොමැත

ගේබ්‍රියෙලා මිස්ට්‍රල් (1889-1957)

No comments:

Post a Comment

සෙවුම්