2015/06/28

පරිවර්තනයක් නොවේ

මේ පරිවර්තන බ්ලොග් අඩවිය ගැන ෂසිකා අමාලි මුණසිංහ (කඳු) සොයුරිය තැබූ සටහනකි. පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් එය කියවිය හැකිය. ඔබට ස්තූතියි කඳු.


http://epaper.dinamina.lk/art.asp?id=2015%2F06%2F20%2Fpg20_0&pt=p&h

1 comment:

සෙවුම්