2016/07/02

වදන්


මා වදන් තිරිඟු වූ කල
මහපොළොව වීමි මම.
මා වදන් ප්‍රකෝපය වූ විට
ගොස නගන කුණාටුව වීමි මම.
මා වදන් ගල්කුළු වූ කල
නදිය වූයෙම් ගලාගෙන යන.
මා වදන් මධු බවට පත් කල
වසා ගති මැසි කැළ මා දෙතොල. 

මහ්මුද් දාර්විෂ් (1941-2008)


 (රානා කබ්බානි අරාබි බසින් ඉංගිරිසියට කළ පරිවර්තනයෙනි.)

Painting by Ruben Monzon.

2016/06/25

මා සිතන සැටියටමා සිතන සැටියට
දෙවියන් මිය ගොසින් ඇත.
ඔහු සිටිත් යැයි සිතන අය
සිතුවාදෙන් එලෙස.

කතා නොකරමි තවත් ඔහු ගැන;
මුමුණන්නේ නොවෙම් තවත් ඔහු නම.
වනසාගෙන සිටින්නෙමු
එකිනෙකා අප දෙදෙන.

ප්‍රශංසා කළෙමිය පෙර ඔහු නමට.
ශාප කළෙමිය ඊට ඉන් අනතුරුව.
බැලූ විට ඒ සියලු දේ
මහා කටයුත්තක් විය.

සිටින්නෙමි දැන් මා නොදොඩා නිහඬව.
ගෙවන්නෙමි මා දිවිය රිසි පරිද්දෙන් මහට.


-  තුකාරාම් (1598-1649)

(දිලිප් චිත්රේ මරාථි බසින් ඉංගිරිසියට කළ පරිවර්තනයෙනි) 
 

Photo credit: pinterest.comසෙවුම්

Loading...