2011/09/09

ඔබට ඇරයුමක්
තණ බිමෙහි ඇති
කුඩා දිය උල්පත
පිරිසිදු කරන්නට
එතැනට යමි මම
උල්පත වැසී ඇති
තුරුපත් ඉවත් කොට
උල්ප‍තෙහි දිය
පෑදී එන තුරු
නවතින්නෙමි එතැන
ටික වෙලාවක්
පමා නොවෙමිය ඉදින්
ඔබත් එනවද යන්න

වැස්සිය ළඟ හිඳින
වහු පැටියා ගෙන එන්න
මඳක් බැහැරට යමි මම
වහු පැටියා ඉතා ළපටිය
ඌ දෙපසට වැනෙයි
වැස්සිය ලොවන විට
පමා නොවෙමිය ඉදින්
ඔබත් එනවද යන්න-රොබට් ෆ්‍රොස්ට් 

4 comments:

 1. Aha.. finally a nice, bright, light hearted, simple poem that makes me smile and appreciate the life and the world.... I know its not sophiticated as some of the previous translations. But the wonder in this poem is in its simplicity... good job again machan.. as always..

  ReplyDelete
 2. @ Kuminda,

  Thank you for the comment. Even I myself like the simplicity of this poem, which is intrinsic to Robert Frost's poetry.

  ReplyDelete
 3. Dear Sir.. your publications in this blog are like a drop of water to a desert... for people like us who are in overseas and have no approach to read worth to read Sri Lankan books, specially translations...even though I am not a E book person..I m glad the opportunity it brought to me.. to wander my eyes in our beautiful native language...every word you have chosen are very easy and melodious.. Good luck Sir ( Kalani Habaragamuwa)

  ReplyDelete

සෙවුම්