2011/07/27

ජීවිතේ ඇරඹුමදුටිමි තෙත් වැල්ල මත සටහන්ව ඇති
දරුවකු තැබූ සිඟිති පා පොඩිති
සැණෙකින් දැනුණි වැටහුණු බවක්
ජීවිතේ ඇරඹුම කොතැනදැයි

හුදකලාවම රැඳුණි මා එතැන
නිහඬව, නිමග්නව සිතිවිල්ලෙන්
දුටුවේ පා පොඩිති පමණක් වුව
දුටුවෙමිය අරුණැල්ල ජීවිතේ


-කොලාවු නදිරාද්සේ

2 comments:

  1. charith kadurugamuwa27 July 2011 at 14:44

    proud.............

    ReplyDelete
  2. Ashoka wijekoon27 July 2011 at 14:47

    Felt the reality..........

    ReplyDelete

සෙවුම්