2011/06/18

මා අමතක කරනු මැනඔබේ ඔය කඳුළැල් පිස දමා
අමතක කරනු මැන මා සදහටම
අඳුරෙහි පරව යන කුසුමන්
මතකයෙහි රඳවනු කිම්ද ?

පරව ගිය කුසුම් ගෙන
ඔබේ පැස පුරවනු මන්ද ?
තැලී පොඩිවුණු මෙ මල්දම
කවුරු වෙත ඔබ පුද කරන්නෙද ?

රෑ දුටු මිහිරි සිහිනවල මතකය
අමතක කරනු මැන අවදි වූ කල
රෑ කල බියජනක අවතාර
අමතක කරනු මැන හිරු නැගෙන විට

මිදුලට උඩින් රෑ කල
පාවුණු වළාකුළ
සොයනු කිම උදෑසන
ඈත ක්ෂිතිජය ඉම

ඔබ සුවසේ නිදන කල
රෑ පුරා ඔහු වැළපුණිය
නැවත ඔබ අවදි වූ විට
සෙවුවෙහිය ඔහු නිෂ්ඵලවම

ඈත ජන සුන් කතර
වළාකුළු මෝදු වන කල
කවර නම් උඩඟු සිතකින්
අග්නියෙන් පවස නිවනුද
කිවිඳ ඔබ ?

 
කාසි නස්රුල් ඉස්ලාම් 
(1899-1976)

සයිඩ් මුජිබුල් හක් ගේ ඉංගිරිසි පරිවර්තනයෙනි. 

No comments:

Post a Comment

සෙවුම්